Księga pamięci Żydów Bielska Podlaskiego

promocja wydawnictwa

Goście: Wojciech Konończuk i Doroteusz Fionik
Podczas promocji będzie możliwość zakupu książki

Księga pamięci Żydów Bielska Podlaskiego jest jedną z ważniejszych publikacji, jakie mówią o historii tego miasta. Jej autorami było ponad sześćdziesięciu dawnych żydowskich mieszkańców, którzy po wojnie spisali wspomnienia o swoim rodzinnym mieście, nieistniejącym już w tym kształcie, w jakim je znali. Księga została wydana oryginalnie w Tel Awiwie w 1975 roku przez dwie organizacje bielskich Żydów – Ziomkostwo Bielskie w Izraelu oraz United Bielsker Relief w Stanach Zjednoczonych. 700-stronicowa publikacja powstała w językach jidysz, hebrajskim oraz angielskim.

Księga pamięci Żydów Bielska Podlaskiego jest jedną z 540 ksiąg pamięci dotyczących miejscowości znajdujących się w granicach II Rzeczypospolitej. Zaczęły one powstawać po drugiej wojnie światowej, a intencją ich twórców było dać możliwie pełny obraz dawnego życia żydowskiego we wszystkich jego przejawach oraz opowiedzieć o Zagładzie. Autorów łączyło pochodzenie z jednej miejscowości i wspólny zamiar – zachowanie pamięci o ich małej ojczyźnie dla przyszłych pokoleń. Badacze ksiąg pamięci uznają je za bardzo cenne, choć zwykle nie w pełni doceniane źródło.

Księga pamięci Bielska została pomyślana jako  „coś więcej niż tylko tom wspomnień”, wręcz ostatni pinkas (kronika) bielskiej gminy żydowskiej. Zamysłem autorów było zachowanie pamięci o ich, nieistniejącym już wówczas mieście, pozostawienie po nim śladu i „opowiedzenie przyszłym pokoleniom, czym był Bielsk”. Publikacja przedstawia bardzo szerokie spektrum życia społecznego, religijnego, ekonomicznego i kulturalnego miasta, w który Żydzi czuli się współgospodarzami i które postrzegali jako swój dom. Oddzielne bloki tematyczne dotyczą Zagłady, życia po wojnie oraz przedstawiają sylwetki wybranych bielszczan zmarłych po wojnie w Izraelu.

Polska wersja Księgi pamięci Żydów Bielska Podlaskiego jest pełnym przekładem oryginalnego wydania, uzupełnionym dodatkowo o sześć tekstów. Zostały one napisane na prośbę redaktorów polskiego wydania w ciągu ostatnich kilku lat przez dawnych żydowskich mieszkańców miasta lub ich potomków. W jednym przypadku jest to obszerny fragment niepublikowanego wcześniej manuskryptu wspomnień bielszczanina mieszkającego w Stanach Zjednoczonych.

Przetłumaczony tekst opatrzony został niezbędnymi przypisami, bez których wiele informacji  i kontekstów pozostałoby niejasnych. Dołączony został również słowniczek terminów dotyczących żydowskiej religii, tradycji i kultury, a także krótkie biogramy autorów. Na końcu zamieszczono – dalece niepełną – listę mieszkańców miasta, którzy stracili życie w trakcie Holokaustu. Publikację wzbogaca ponad sto sześćdziesiąt przedwojennych zdjęć, z których część pochodzi z oryginalnego wydania, reszta zaś z archiwów domowych potomków bielskich Żydów oraz archiwów zagranicznych.

Wojciech Konończuk
współredaktor polskiego wydania “Księgi pamięci Żydów Bielska Podlaskiego”; pracownik Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie; przygotowuje pracę doktorską na temat historii Żydów w ziemi bielskiej w okresie rozbiorów.

Doroteusz Fionik
współredaktor polskiego wydania “Księgi pamięci Żydów Bielska Podlaskiego”; założyciel Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach; autor kilkunastu książek z zakresu historii i kultury Podlasia; redaktor i wydawca almanachu “Bielski Hostineć”; animator kultury białoruskiej.

Wydanie polskiej wersji Księgi pamięci było możliwe dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Urzędu Miasta Bielsk Podlaski oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny

Galeria

Ks_pam_800x600

BOK Białostocki Ośrodek Kultury