35 pytań na 35. Jesień z Bluesem!

Zapraszamy na trzecią edycję testu o Jesieni z Bluesem!

Interesujesz się bluesem? Uczestniczysz w Jesieni z Bluesem od samego początku, a może jesteś fanem dopiero od niedawna? Wiesz wszystko lub prawie wszystko o festiwalu?
Sprawdź swoją wiedzę o Jesieni, weź udział w naszym teście! Na Laureatów czekają atrakcyjne nagrody!
Pytania do testu opracował już po raz trzeci Robert Trusiak – wielki fan bluesa, który od wielu już lat gromadzi informacje na temat białostockiego środowiska bluesowego, autor „Małego leksykonu białostockiego bluesa”.

4 listopada 2019, godz. 18:30
Klub Fama, ul. Legionowa 5

Jeżeli się wahasz i martwisz, że Twoja wiedza jest niewystarczająca, uspokajamy: na pewno sobie poradzisz, bo nasz test to przede wszystkim dobra zabawa i nauka!

Po teście – zapraszamy na koncert Sosnowski feat. Kielak
Uczestnicy testu – wstęp na koncert bezpłatny!

Sponsorzy:
Browar Markowy
Księgarnia Tak Czytam

Regulamin testu wiedzy
„35 pytań na 35. Jesień z Bluesem”

I. Organizator
1. Organizatorem testu wiedzy „35 pytania na 35. Jesień z Bluesem” zwanego dalej „Testem” jest Białostocki Ośrodek Kultury zwany dalej „Organizatorem”.
2. Test rozpocznie się 4 listopada 2019 r. o godzinie 18:30 w klubie Fama – Białostocki Ośrodek Kultury ul. Legionowa 5.

II. Zasady uczestnictwa w Teście oraz przeprowadzenia Testu
1. W Teście może uczestniczyć każdy.
2. Warunkiem uczestnictwa w Teście jest złożenie poprawnie wypełnionego formularza, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, osobiście do dnia 30 października 2019 roku do godz. 16:00 w siedzibie Białostockiego Ośrodka Kultury, ul. Legionowa 5, pokój nr 6 lub mailowo do dnia 31 października 2019 roku na adres e.puczynska@bok.bialystok.pl z tytułem „Test o JzB”.
3. Rywalizacja będzie otwarta, tzn. bez podziału na kategorie.
4. Każdy uczestnik konkursu będzie miał za zadanie wypełnienie Testu sprawdzającego wiedzę o festiwalu „Jesień z Bluesem”.
5. Test będzie składał się z 35 pytań jednokrotnego wyboru.
6. Test będzie trwał do 40 minut.
7. Podczas pisania Testu uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:
a. uczestnik nie może korzystać z żadnych pomocy naukowych (książkowych, elektronicznych bądź z wiedzy innych osób),
b. uczestnik może opuścić swoje miejsce dopiero po przekazaniu wypełnionego testu przedstawicielowi Organizatora zajmującemu się zbieraniem prac testowych,
c. nieczytelne zapisy w pracy testowej będą interpretowane na niekorzyść uczestnika i liczone jako błąd,
d. uczestnicy, którzy złamią wymienione zasady, będą wykluczeni z dalszego udziału w Teście przez osoby nadzorujące prawidłowy przebieg testu.
8. Prace testowe będą sprawdzane przez Komisję złożoną z pracowników i przedstawicieli Organizatora w dniu odbycia Testu.
9. W swojej ocenie Komisja będzie brała pod uwagę liczbę uzyskanych punktów w Teście.
10. Nagrody przewidziano dla 3 osób, które zdobędą największą liczbę punktów.
11. W przypadku, gdy klika osób spośród trzech najlepszych pod względem uzyskanych punktów zdobędzie tę samą liczbę punktów, o wygranej decyduje dogrywka w formie ustnych pytań zadawanych przez Komisję.
12. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 4 listopada 2019 r. około godziny 20:00 w klubie Fama – Białostocki Ośrodek Kultury, ul. Legionowa 5.
13. Organizator umożliwi uczestnikowi wgląd do własnej pracy konkursowej w terminie późniejszym, ustalonym i podanym oficjalnie przez Komisję w trakcie Testu.
14. Wraz z przystąpieniem do Testu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu dokumentacji i rozliczenia Testu (zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO).
15. Uczestnik Testu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach Testu oraz publikację wizerunku na stronie internetowej oraz FanPage FB.
16. Udział w teście jest dobrowolny i oznacza pełną akceptację wszystkich postanowień regulaminu Testu.

III. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Białostocki Ośrodek Kultury, ul. Legionowa 5, 15-281 Białystok.
2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie podmiotu danych prosimy o informację na adres email: iod@bok.bialystok.pl.
3. Dane będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Testu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Teście.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do momentu odwołania zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV. Nagrody
1. Zwycięzcy testu (troje uczestników), którzy popełnili najmniejszą liczbę błędów) otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Komisja zastrzega sobie prawo do wyróżnienia i nagrodzenia osób, które zajęły dwa kolejne miejsca pod względem liczby popełnionych błędów.
2. Nagrody należy odebrać osobiście podczas ogłoszenia wyników.

Galeria

www_testIMG_9131

BOK Białostocki Ośrodek Kultury