Dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury poszukuje kandydatów na stanowisko:

konserwator w dziale administracyjnym Białostockiego Ośrodka Kultury, ul. Legionowa 5, 15-281 Białystok

 

Wymiar etatu: 0,5 (umowa o pracę)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie koniecznych prac porządkowych na terenie oraz wokół budynku,
 • Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem w dobrej kondycji zieleni, w tym koszenie trawników,
 • Wykonywanie drobnych napraw i prac konserwacyjnych m. in. szpachlowanie
  i malowanie ścian, drobnych napraw mebli, wymiany zamków itp.,
 • Czuwanie nad sprawnym funkcjonowaniem urządzeń sanitarnych,
 • W okresie zimowym odśnieżanie terenu,

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy: mile widziane doświadczenie w pracach przewidzianych dla powyższego stanowiska

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność,
 • odpowiedzialność,
 • terminowość,
 • uczciwość.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne:

 • w przypadku dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia niepełnosprawności prosimy o dołączenie jego kopii do składanej dokumentacji,

 

Termin składania dokumentów: 27/01/2023 r.


Miejsce składania dokumentów:

Białostocki Ośrodek Kultury
Legionowa 5
15-281 Białystok
– sekretariat

z dopiskiem: „oferta pracy – konserwator”

 

Inne informacje:

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Białostockiego Ośrodka Kultury. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do BOK).
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu zostaną zakwalifikowani do następnego etapu rekrutacji i powiadomieni o tym telefonicznie. Oferty odrzucone w czasie naboru zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy po zakończeniu procedury rekrutacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (85) 746 – 13 – 14