Szukamy pracownika

Dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury zatrudni pracownika na stanowisku:

Sprzątaczka/sprzątacz (1 etat)

w Białostockim Ośrodku Kultury, ul. Legionowa 5 w Białymstoku.

 • Funkcje podstawowe wykonywane na stanowisku:
  • wykonywanie koniecznych prac porządkowych na terenie budynku BOK, w tym w szczególności codzienne odkurzanie pomieszczeń, zmywanie podłóg, opróżnianie koszy na śmieci oraz nadzorowanie odbierania nieczystości przez firmę oczyszczającą,
  • zmywanie zastawy, naczyń używanych podczas wernisaży oraz innych imprez organizowanych w budynku BOK,
  • wykonywanie prac porządkowych na placu przyległym do wejść do budynku BOK, opróżnianie popielniczek zewnętrznych, w razie konieczności zamiatanie placu,
  • mycie okien i paneli szklanych przy balustradach w budynku BOK,
  • zapewnienie odpowiedniej do potrzeb BOK ilości środków czystości i materiałów sanitarnych poprzez stałą kontrolę potrzebnych artykułów, tworzenie listy zakupów, utrzymywanie porządku w miejscu przechowywania środków czystości oraz racjonalne wykorzystanie środków czystości,
  • zgłaszanie wszelkich usterek w obiekcie, zauważonych podczas wykonywania prac porządkowych, pracownikowi Działu Administracyjnego lub kierownikowi Działu Administracyjnego,
  • wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy w BOK.
 • Wymagania niezbędne:
  • posługiwanie się językiem polskim,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem,
  • wykształcenie: minimum zawodowe.
 • Wymagania dodatkowe:
  • sumienność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań,
  • umiejętność dobrej organizacji pracy,
  • dyspozycyjność, odpowiedzialność,
  • umiejętność pracy w grupie,
  • schludność i higiena osobista,
  • mile widziane doświadczenie na stanowisku objętym naborem,
  • wysoka kultura osobista.
 • Wymagane dokumenty:
  • podanie o zatrudnienie,
  • podpisana klauzula informacyjna RODO stanowiąca załącznik do ogłoszenia,
  • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę,
  • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w trakcie naboru na cel naboru,
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o niekaralności,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.
 • Inne informacje dla kandydatów:
  • Wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko sprzątaczka/sprzątacz w Białostockim Ośrodku Kultury, ul. Legionowa 5 w Białymstoku” w skrzynce pocztowej znajdującej się po lewej stronie od wejścia do biura na ul. Legionowej 5 w Białymstoku oznaczonej napisem PRASA lub drogą elektroniczną na adres administracja@bok.bialystok.pl załączając skany wszystkich wymaganych dokumentów (oryginały należy dostarczyć przed podpisaniem umowy o pracę).
  • Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego.
  • Dokumenty należy składać do dnia 10 września 2020 r. do godz. 15:00
  • Więcej informacji: tel. 85 746 13 14

Załączniki do pobrania


BOK Białostocki Ośrodek Kultury