Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Białostocki Ośrodek Kultury z siedzibą w Białymstoku – miejska instytucją kultury, wpisana do rejestru instytucji kultury pod nr 01/92, NIP: 542-030-35-72, REGON: 000281111 (dalej jako BOK), ogłasza przetarg na dzierżawę:
1.      lokalu w budynku proessaywriting.org w Białymstoku, ul. Legionowa 5 na działce o nr geod. 1811/4 o pow. 0,4139 ha, własność Gminy Białystok, w nieodpłatnym użytkowaniu BOK, KW Nr BI1B/00114220/4,
2.      przedmiot dzierżawy – część bufetowa kawiarni FAMA o pow. 105m2 z prawem do korzystania z umeblowania, w budynku wskazanym w pkt 1 oraz w sezonie letnim teren o pow. ok. 50m2 na ogródek kawiarniany, w celu prowadzenia przez Dzierżawcę działalności gastronomicznej i kulturalnej,
3.      przedmiot dzierżawy wyposażony w urządzenia sanitarne i instalacje niezbędne do prowadzenia działalności (brak wyposażenia AGD)
4.      opłaty miesięczne brutto z tytułu dzierżawy – czynsz 1340,85 zł (lokal) i 1166,00 zł (ogródek w okresie letnim), za media ok. 1800,00 zł,
5.      terminy wnoszenia opłat:  – za czynsz – do 15go każdego miesiąca za dany miesiąc, za media – 7 dni od daty wystawienia faktury,
6.      stawki czynszu podlegać będą corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
7.      umowa dzierżawy na czas nieoznaczony.
8.      zasady przetargu określa Regulamin przetargu dostępny w siedzibie BOK, ul. Legionowa 5 oraz na stronie internetowej BOK, www.bok.bialystok.pl w zakładce ogłoszenia,
9.      termin składania ofert: do 15 lutego 2016 r. do godz. 14:00,  w siedzibie BOK, ul. Legionowa 5, pokój nr 23. Otwarcie ofert w dniu 16.02.2016 r., godz. 10.15, w siedzibie BOK, ul. Legionowa 5, pokój nr 23.

Załączniki do pobrania


BOK Białostocki Ośrodek Kultury